Open Day

 2023探討日

 

 

    奉獻  作時代工人 

   全職事奉探討日

   主題講員:郭文池博士(本院院長)

   日 期:4/3/2023 (六)  

   時 間:9:00 am - 3:30 pm

   地 點:播道神學院

   對 象:有意奉獻或認識全職事奉,及尋求神在個人身上旨意的信徒

   內 容:主題信息、課程介紹、座談會、個人約談、師生交流

 

   費 用:$100

   截止報名:21/2/2023 (二)

   查 詢:3468 3542